Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

obchodní společnosti
2HMOTO s.r.o.
se sídlem Husinecká 903/10, Žižkov, 130 00 Praha 3
identifikační číslo: 024 18 304 , DIČ: CZ02418304

Jsme plátci DPH zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 219256 pro prodej zboží prostřednictvím on- line obchodu umístěného na internetové adrese: www.2hmoto.cz

 

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „ obchodní podmínky “) obchodní společnosti 2HMOTO s.r.o., se sídlem Husinecká 903/10, Žižkov, 130 00 Praha 3, identifikační číslo: 024 18 304, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 219256 (dále jen „ prodávající “) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „ občanský zákoník “) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „ kupní smlouva “) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „ kupující “) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.2hmoto.cz (dále jen „ webová stránka “), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „ webové rozhraní obchodu “).

 

1.2. V případech, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či fyzickou osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, upravují vztahy mezi prodávajícím a takovou osobou také zvláštní ustanovení čl. 12 obchodních podmínek.

 

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

 

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

 

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

 1. UŽIVATELSKÝ ÚČET

 

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „ uživatelský účet “). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

 

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

 

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

 

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

 

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než dva (2) roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

 

2.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

 1. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

 

3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

 

3.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Není-li stanoveno výslovně jinak, informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

 

3.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 

3.4.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

 

3.4.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

 

3.4.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „ objednávka “).

 

3.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „POTVRZUJI OBJEDNÁVKU“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „ elektronická adresa kupujícího“) .

 

3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

 

3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

 

3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku, při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

 1. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 

4.1.1. v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Zaječov 106, 26763 Zaječov;

 

4.1.2. v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

 

4.1.3. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2200520675/2010, vedený u společnosti FIO (dále jen  účet prodávajícího “).

 

 4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

 

4.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

 

4.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do sedmi (7) dnů od uzavření kupní smlouvy.

 

4.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

 

4.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6 ), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

 

4.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

 

4.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 

 1. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 

5.1. Kupující - spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu a od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit. Dále také není možné vrátit zboží bez obalu a visaček pokud jsou součástí zboží a není na zboží kod či čárový kod bez toho nelze určit druh zboží a jeho přijetí na sklad a není možné další prodej.

 

5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář (Viz příloha emailu s objednávkou nebo v sekci obchodní podmínky) poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.

 

5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou a to na prozovnu 2HMOTO s.r.o. Zaječov 106, 26763 Zaječov.

Odstoupení od kupní smlouvy je nutné zadat přes náš systém více

zde: https://www.2hmoto.cz/reklamace

 

5.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

 

5.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího - spotřebiteli na vrácení kupní ceny.

 

5.6. Do doby převzetí zboží kupujícímu - spotřebiteli je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

 

5.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu - spotřebiteli dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

5.8. Kupující - spotřebitel bere na vědomí, že nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo objednáno dle jeho přání  na objednávku například OEM díly (originál díly) které si zákazník vybral sám dle schématu motorky a nebo mu byly nahledány a souhlasil s objednávkou dále nelze vracet dresy na zakázku, polepy, řetězy pod 100čl se dělají na zakázku a musíme Vám je připravit s role a také výfuky co nejsou skladem a musí se objednat u výrobce jsou dělané na zakázku a další zboží takto označené a tedy na přání kupujcího toto zboží je vždy nutné převzít a nelze už pak zrušit objednávku dodání u zboží naobjednávku je pouze orientační může se lišit. Toto zboží je označené Na objednávku 20-60 dnů a nebo více dnů.

 

5.9. Kupující bere na vědomí, že zboží doporučené pod motorkou či čtyřkolkou je pouze doporučeného charakteru a nemusí pasovat na daný model stroje. Před koupí proto doporučujeme nás kontaktovat a my Vám rádi poradíme s výběrem zboží např: oleje, maziva, destičky, kotouče, řetěz, rozety, dárkové balíčky, řídítka, duše, a další zboží.

 

 1. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 

6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

 

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že kupující poruší ustanovení předchozí věty a zboží nepřevezme ani po výzvě odeslané prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího, vzniká prodávajícímu právo na smluvní pokutu ve výši dopravného. Tímto není dotčeno právo prodávajícího na náhradu škody. A bude mu aktivován uživatelský účet pro případ další objednávky, kde budeme žádat platbu předem, aby nám nevznikla škoda na dopravě.

 6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

 

6.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

 

6.6. Cena dopravy je viz ceník v nákupním košíku. Dopravu u neoprávněné reklamace platí kupující a to 250,-Kč. U výměny zboží za jinou velikost, barvu, druh zboží... platí dopravu také kupující . Při rozdělení zásilky je účtováno dopravné viz ceník v nákupním košíku pokud se nesplní podmínky pro dopravu zdarma. Pokud si objednáte zboží nad rámec dopravy zdarma, ale část objednaného zboží nebude skladem a budete chtít zásilku rozdělit, může se stát, že nesplníte podmínky pro dopravné zdarma. V tomto případě Vám bude účtované dopravné vždy.

 

6.7. Dodání zboží je dle zobrazení skladovosti u konkrétního produktu. Slovo skladem = skladem u nás nebo u našich dodavatelů v ČR . Termín dodání vidí zákazník pod skladovostí jedná se vždy o orientační dostupnost. Přesnou dostupnost zákazník zjistí po kontaktování eshopu telefonicky nebo na email. U dalších stavů jako na objednávku, na dotaz je dostupnost pouze předpokládaná, na přesný termín je potřeba se informovat, záleží jestli výrobce má zboží skladem. Dny u zboží na objednávku jsou pracovní dny, nepočítají se tak víkendy ani svátky. Pokud je uvedeno skladem, znamená to minimálně 1 ks, pokud chcete více kusů, prosím informujte se telefonicky nebo na email.

 

 

 1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanovením i § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

 

7.2. Kupující bere na vědomí, že náhradní díly nabízené prodávajícím jsou určeny výhradně pro odbornou montáž k tomu kvalifikovanými osobami.

 

7.3. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 

7.3.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

 7.3.2. se zboží hodí k účelu, který pro je ho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

 

7.3.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

 

7.3.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

 

7.3.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

7.4. Ustanovení uvedená v čl. 7.3 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží měl o při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží .

 

7.5. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

 

7.6. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, v místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

 

7.7. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

 

7.7.1. V případě pokud zákazník chce reklamovat zboží, pošleme zákazníkovi svoz na danou adresu, kde si zboží převezme přepravní společnost. Zákazník si o tento svoz musí požádat, pokud zboží, které chce reklamovat, pošle k nám na provozovnu a žádá i o proplacení dopravného k nám, nebude na to brán zřetel.

 

7.8 V případě reklamace dílů na motorky, atv, utv a podobně je nutné doložit reklamační protokol který od nás obdržíte v případě reklamace a který je nutné vypnit včetně stroje a dalších věcích co jsou tam vypsané dále je potřeba doklad o provedení odborné montáže u zboží, které bylo určeno k odborné montáži, to je u našich dílu kompletní sortiment - dokladem odborného servisu nebo osoby oprávněné provádět montáž nebo fakturu, popř. stvrzenku o zaplacení s uvedením technologického postupu, vykonaných prací, objednacího kódu zboží a registrační značky vozidla, do kterého byl výrobek namontován. Délka reklamace se liší na druhu zboží které musí ve většině případů posoudit výrobce a tam je řešená reklamace hned jak zboží dotazí knám proto se to může protáhnout v reklamačním řízení standartně reklamaci dořešíme do 2 měsíců.

 

7.9 Prodávající poskytuje u zboží zuživatelného charakteru, jako jsou baterie, monočlánky, akumulátory, světlené zdroje, provozní kapaliny apod., které jsou samostatnou věcí nebo součástí věci jiné, omezenou záruku v délce trvání 6 měsíců od prodeje tohoto zboží. Výjimkou jsou interní startovací zdroje, na které prodávající záruku neposkytuje.

Na baterie se vztahuje záruční doba v trvání 24 měsíců, stejně jako na jakékoli jiné spotřební zboží. Záruční dobu ovšem nelze zaměňovat za životnost výrobku.

Životnost baterie je nejčastěji spjata s počtem nabíjecích cyklů, což se ovšem velmi špatně počítá a dokazuje. Proto se většinou používá paušální doba životnosti 6 měsíců. Jedná se ale o životnost baterie nikoli o její záruční dobu!

Co to znamená v praxi? Pokud budete po roce užívání notebooku reklamovat baterii, že vydrží pouze 20 minut, tak s reklamací neuspějete. Pokud vám ovšem baterie po roce užívání např. vyteče, jedná se o vadu materiálu nebo provedení a v tomto případě by měla být reklamace uznána.

Záruční doba na baterie je tedy 24 měsíců, ale nevztahuje se na pokles kapacity, která je způsobena běžným užíváním.

 

 1. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

 

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

 

8.3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy [email protected]. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

 

8.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

8.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

8.6. Slevová poukázka 10% a 5% nelze použít na stroje ATV všech značek co prodáváme a stroje YCF a další. Sleva lze použít pouze na díly a oblečení a další příslušenství které prodáváme.

8.7 Dárkové poukázky nelze vracet ani měnit za peníze lze je použít jen na nákup zboží na www.2hmoto.cz

 

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 

9.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

 

9.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

 

9.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

 

9.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

 

9.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

 

9.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

 

9.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeh o osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 

9.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

 

9.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

 

9.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

 1. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

 

10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

 

10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

 1. DORUČOVÁNÍ

 

11.1. Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.

 

 1. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO PŘÍPADY, KDY KUPUJÍCÍ NENÍ SPOTŘEBITELEM

 

12.1. Pro vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, který není spotřebitelem, se ustanovení čl. 5.1 až čl. 5.5 , čl. 7 , čl. 8.2 až 8.4 , čl. 13.3 a čl. 13.4 obchodních podmínek nepoužijí.

 

12.2. Pokud kupující není spotřebitelem a prodávající předá dle kupní smlouvy dopravci zboží pro přepravu ke kupujícímu, přechází na kupujícího nebezpečí škody předáním zboží prvnímu dopravci pro přepravu do místa určení. Odevzdáním věci kupujícímu se v tomto případě rozumí předání věci prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího.

 

12.3. Pro vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, který není spotřebitelem, se vylučuj e použití ustanovení § 1799 a 1800 občanského zákoníku.

 

12.4. Pro vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, který je podnikatelem, se vylučuje použití zachovávaných obchodních zvyklostí ve smyslu ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku.

 

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

13.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 

13.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

 

13.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

 

13.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

 

13.5 Zákazník souhlasí s bonus programy a slevami, které se řídí podmínkami serveru www.2hmoto.cz. Více o těchto podmínkách najdete v sekci Bonus program.

 

13.6 Oleje a jiné tekutiny či maziva zasíláme zákazníkovy pouze na jeho vlastní nebezpečí a neručíme za vzniklé potíže nebo za poškození zboží. Toto zboží nelze vrátit prodávajícímu.

 

13.7. Při zakoupení zboží poštovné zdarma, záleží na hodnotě zásilky a dopravy kterou si zákazník zvolí při vrácení části objednávky (zboží) klesne-li hodnota zakoupeného zboží pod dopravu zdarma, bude poštovné odečteno od vracené částky zákazníkovi nebo mu bude dopočítáno. 

 

13.8. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování: 2HMOTO s.r.o. Zaječov 106, 267 63 Zaječov, adresa elektronické pošty [email protected], telefon +420 314 314 304

 

13.9.  EET - Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

13.10. U většiny zboží je ilustrační foto, pro přesné foto na zboží se informujte předem. Většina zboží je určená pro sportovní účel bez homologace. Dále kotouče jsou většinou pevné pokud není psáno u zboží jinak. Technické specifikace se mohou změnit bez výslovného upozornění. Obrázky mají pouze ilustrativní charakter.

13.11. Veškeré zboží je určené do odborného servisu který provede montáž dílu a přislušenství. V případě že si servis upraví díl jinak než je od nás dodaný nebude uznána reklamace bez předchozí konzultace s naší firmou.

 

 1. ZPĚTNÝ ODBĚR PNEUMATIK

 

14.1. Místem zpětného odběru pneumatik je provozovna 2HMOTO s.r.o. Zaječov 106, Zaječov 26763.

Oznámení

Náklady dle zákona č.185/2001 Sb., § 38a, odst. 5 činí 1 až 3 Kč/kg a jsou součástí prodejní ceny.

 

 1. VÝMĚNA ZBOŽÍ VE LHŮTĚ 0 - 14 DNŮ A 15 - 30 DNŮ A OD 31 DNŮ

 

15.1. Výměna zboží ve lhůtě 0 – 14 dnů ZDARMA. Platí se pouze doprava.

15.2. Výměna zboží ve lhůtě 15 – 30 dnů bude odpočteno 50% hodnoty fakturované ceny. (bude Vám vráceno pouze 50 % z fakturované ceny zboží) Pozor ale pouze po předchozí domluvě je možná výměna u některého zboží toto nebude ani možné.

15.3. Výměna zboží ve lhůtě od 31 dnů dle domluvy předem na [email protected] )

15.4. Zboží bude v neporušeném obalu schopné dalšího prodeje! (zboží vrácené v nevyhovujícím stavu bude zasláno zpět)

15.5. Doprava při výměně zboží je zpoplatněna částkou dle ceníku doprav u všech bodů čl. 15.1 až čl. 15.3

15.6. Zařídíme i dopravu od Vás k nám např. při vrácení zboží - cena od 169,-Kč (cena může být vyšší v závislosti na druhu zboží).

 

V Zaječově dne 3.1.2022

2HMOTO s.r.o.